top of page
Gara Alba Iulia

Restructurare urbană - Zona Gării Alba Iulia

© All rights for content on this website are reserved to Urban Synapse SRL

Reprezentare proiect de sertar
ALBA IULIA 2030
Repertoriu pentru investiţii / Investment Folder

Situl ales spre studiu reprezintă o zonă de maxim interes pentru locuitori şi administraţia locală, datorită poziţiei sale centrale, bine relaţionat cu celelalte zone importante ale oraşului. Existenţa unui teren de dimensiuni generoase, valorificat minimal și neplanificat construit, prezintă pentru moment o disfuncţionalitate a oraşului, dar şi o mare oportunitate de dezvoltare, în context suprateritorial.

Operaţiunile de urbanism reprezintă un ansamblu de acţiuni unitare, care au ca studiu un spaţiu/ teritoriu bine delimitat, cu scopul de a ameliora starea urbană existentă prin rezolvarea şi prevenirea disfuncţionalităţilor. De cele mai multe ori operaţiunile urbanistice fac parte dintr-o politică urbană amplă, fiind un instrument de implementare a acestei politici. Acţiunile întreprinse în cadrul acestor operaţiuni implică procese multiple, complexe şi variate precum: construire, modificare, extindere, renovare, restaurare, demolare, realizare infrastructuri, modernizare, creare spatii publice plantate etc.


Din cauza complexităţii, de cele mai multe ori operaţiunile urbane sunt iniţiate şi coordonate de administraţia locală. Planificarea, proiectarea şi implementarea acestor acţiuni necesită un important suport managerial, informaţional şi tehnic. Din punct de vedere economic, aceste tipuri de acţiuni suportă şi ulterior influenţează mecanismele pieţei financiare şi imobiliare. Datorită complexităţii lor şi a numărului mare de actori urbani implicaţi, operaţiunile urbanistice necesită resurse financiare şi umane ample şi variate. Din raţiuni financiare, aceste intervenţii trebuie realizate într-un timp relativ scurt, în timp ce perioada de valabilitate trebuie să fie cât mai lungă. Ca urmare a complexităţii de abordare ,rezultatul unor astfel de acţiuni bine planificate şi implementate determină efecte pe un teritoriu mai larg decât spaţiul asupra căruia s-a intervenit.

Restructurarea urbană: Este procesul ce are ca scop realizarea unei noi structuri urbane prin modificarea unor rapoarte funcţional-morfologice într-un teritoriu parţial sau total construit. Această operaţiune implică: modificări majore ale activităţii din teritoriu, modificări funcţionale, modificări ale reţelei stradale şi parcelare precum şi intervenţii ample în infrastructuă.

Numele proiectului / Restructurare urbană

Zona Gării

Concept Alba Iulia 2030 

 

locația proiectului / Municipiul Alba Iulia, județul Alba

tipul proiectului / design urban - restructurare urbană, Proiect de studiu

suprafața / 42,7 ha

anul realizării / 2016

birou proiectare / Urban Synapse

Proiectul de Restructurare Urbană Zona Gării Alba Iulia se integrează în Planul Strategic ALBA IULIA 2030 în cadrul axelor de dezvoltare B, C, E, F prin:

Proiectul prioritar 2. Nod intermodal care înglobează principalele staţii de transport din Axa B 
Alba Iulia și spaţii publice cu funcțiuni mixte. 


Proiectul prioritar 11. Parcul de Afaceri şi Centrul de Inovare din Alba Iulia cu hală Axa E 
agroalimentară şi funcţii interconectate în fosta Moară Johanna


Proiectul prioritar 12. Sală polivalentă integrată în centrul sportiv al municipiului Alba Iulia Axa C, F

Plan Strategic General -
extras din documentul Repertoriu pentru investiții ALBA IULIA 2030

          Scopul general al Strategiei Integrate a oraşului Alba Iulia este de a genera un plan de acţiune pe termen lung pentru a asista municipalitatea în dezvoltarea pe parcursul următorilor 15 ani, a capitalului social, economic şi material, în concordanţă cu potenţialul pe care îl deţine oraşul. Zonele-cheie de intervenţie sunt atât domenii sectoriale cu avantaje competitive pentru Alba Iulia (capitală culturală şi patrimoniu cultural, peisaj valoros, potenţial agricol) cât şi areale în care intervenţia este necesară pentru a permite o dezvoltare durabilă a activităților economice care să fie în același timp favorabilă mediului înconjurător.

 

Viziune - proiect de restructurare urbană a zonei gării Alba Iulia 2030

Viziunea pentru zona adiacentă gării Alba Iulia este aceea de centru vibrant unde se combină locuirea, comertul, birourile, cultura, sportul si loisir-ul, formând un loc cu o destinaţie clar definită şi cu un caracter distinctiv. Este locul unde locuitorii pot trăi, munci, şi pot utiliza spaţiul pe timp de zi, dar si de noapte, spaţiu al interacţiunii sociale, al evenimentului de toate tipurile.


Poziţia în oraş, dar şi varietatea tipurilor de transport, asigură un nivel crescut de accesibilitate şi mobilitate. Această extindere a zonei centrale este de asemenea un spaţiu favorabil deplasărilor pietonale şi cu 
bicicleta.

Noua dezvoltare creeaza legături şi cu cartierele adiacente, legături fizice (circulaţii), dar si legături vizuale prin trecere gradată de la anumite tipologii de construcţii aflate în vecinătate la tipologiile propuse. Noile construcţii ajută de asemenea la crearea sau îmbunătăţirea imaginii/ a percepţiei străzii. Prin restructurarea urbană a zonei gării se generează un sistem de spaţii libere, asigurând nevoia de spaţii de relaxare si recreere, dar şi posibilitatea de a oferi locuitorilor evenimente culturale și sportive.

Implementarea unui astfel de proiect joacă un rol important la nivelul zonei, dar şi a oraşului, fiind un pol principal de dezvoltare al orașului. 

Gara Alba Iulia

Circulații publice, parcaje
- parcaje publice la sol - 1000 locuri
- parcaje subterane și supraterane etajate -1000 locuri 
- stații TAXI - 60 locuri
- 40 locuri BUS autogară A-B
- 3600 ml pistă biciclete
- 100.000 mp spațiu public pietonal

Spații verzi amenajate - total 230.000 mp
- parcuri 125.000 mp
- scuaruri 8.000 mp
- zone verzi amenajate 97.000 mp
 

Spații verzi amenajate 
Vegetație de aliniament
- 1100 arbori de talie medie și mare
           - 600 arbori - vegetație de aliniament

AXA B - Rețeaua de spaţii publice accesibile

Transformarea Albei Iulia într-un oraş turistic şi locuibil nu are legătură doar cu atracţiile sale culturale, ci şi cu capacitatea oraşului de a facilita accesul la punctele de interes existente şi de asigura spaţii de bună calitate pentru interacţiune socială şi manifestarea vieţii oraşului. Ca atare, crearea legăturilor necesare în cadrul oraşului, reconversia spaţiilor publice nefolosite sau greşit întrebuinţate şi dezvoltarea zonelor 
principale de servicii de transport într-o manieră integrată reprezintă priorităţile pentru perioada de programare 2014-2020 – în special în cazul în care aceste intervenţii constituie precondiţii pentru dezvoltarea ulterioară a turismului, locuirii, afacerilor şi activităţilor industriale. Axa prioritară cuprinde intervenţii care vizează:


1.Interconectarea şi reconversia spaţiilor publice deschise,
2.Integrarea principalelor servicii de transport (atât pentru persoane cât şi pentru mărfuri): noduri de transport şi zone de logistică
3.Închiderea legăturilor dezarticulate din Alba Iulia şi crearea unei reţele atractive pentru pietoni şi biciclişti în oraş şi în zonele verzi învecinate

AXA C - Cultură, patrimoniu şi turism


Alba Iulia este un oraş cu un patrimoniu cultural, istoric şi arheologic de înaltă calitate. În afară de cetatea de tip Vauban Alba Carolina (Cetatea), inima oraşului şi „capitala spirituală a României”, Alba Iulia conţine o serie remarcabilă de alte repere şi servicii culturale răspândite în oraşul vechi precum şi în cartierul de locuinţe colective „Cetate” – o zonă dinamică de dezvoltare. Cu toate că în prezent nu beneficiază de o 
întrebuinţare şi de o promovare adecvate, Cetatea şi facilităţile culturale şi turistice adiacente (existente şi necesare) au potenţialul de a reprezenta împreună o marcă transilvăneană în industria turismului cultural şi de patrimoniu. Pentru a atinge acest nivel vizat de prestigiu, recunoaştere internaţională şi atractivitate turistică, Alba Iulia trebuie în primul rând să-şi creeze o marcă proprie multisectorială bazată pe turism durabil (cultură, agricultură şi produse alimentare, artă şi arheologie) şi nivel de trai, stimulând inovarea socială, participarea şi guvernanța inteligentă.

Această axă prioritară vizează trei direcții de intervenţie:
1.Crearea unui Centru Urban pentru inovare socială și dezvoltarea capacităţilor de bună guvernanţă locală,
2.Crearea unei mărci globale şi a unei strategii culturale a oraşului, completate de servicii culturale de înaltă calitate,
3.Construirea și dezvoltarea capacităților şi extinderea infrastructurilor de turism prin intermediul utilizării temporare a unor capacități existente şi alte mijloace creative.

AXA - E Inovare şi zone productive echipate ecologic


Promovarea unui viitor durabil şi responsabil - această prioritate majoră a Agendei Alba Iulia pentru 2030 - presupune un set de acţiuni pentru redezvoltarea integrată a activităţilor productive, în afara centrului oraşului, profitând de conexiuni internaţionale, în cadrul unor clustere în cadrul unor zone productive echipate ecologic. Astfel, companiile pot beneficia de servicii şi utilități comune; activităţile industriale vor fi 
sprijinite de activităţi de cercetare şi dezvoltare, legate de tehnologia informaţiei şi comunicării (TIC) şi de formare continuă. Va prima componenta ecologică: noi clădiri capabile să genereze energie din surse regenerabile (construcţii bioclimatice).

Această axă prioritară este compusă din două direcţii majore de intervenţie:
1.Redezvoltare economică prin: crearea unor parcuri de afaceri eco-industriale şi a unor centre de inovare în siturile industriale abandonate (brownfields) din oraş;
2.Bună conectivitate internaţională în vederea exportului produselor cu valoare adăugată ridicată: facilităţi intermodale pentru transportul de mărfuri.

AXA F - Turism, facilităţi pentru wellness şi mediu


În cadrul unei reţele de spaţii publice verzi insuficient dezvoltate şi a lipsei de oportunităţi pentru activităţi de recreere şi turism în aer liber, dezvoltarea unei infrastructuri de wellness este necesară pentru a conecta oraşul şi a valorifica zonele naturale cu valoare ridicată: sistemul hidrografic, dealul Mamut, zonele turistice regionale. Prioritatea se adresează conectivităţii şi dezvoltării infrastructurilor regionale de 
mediu, identificând reţelele şi conexiunile ecologice şi integrându-le în viitoarea infrastructură turistică de mediu a zonei metropolitane. Urmăreşte dezvoltarea parcurilor recreative şi crearea unor pachete turistice pentru zone de activităţi în cadrul ariilor naturale ale municipalităţii în relație cu un context teritorial mai larg. Deasemenea se abordează nevoia unei reprezentări de natură turistică prin 
dezvoltarea infrastructurii de wellness şi de sport, prin intermediul integrării şi modernizării facilităţilor existente cum ar fi stadionul şi piscina olimpică în cadrul unui complex de săli polivalente de importanţă regională.

Gara Alba Iulia

Imagine generală
Nod intermodal de transport
Zonă cu funcțiuni de centralitate - pol urban principal

PROIECTE PRIORITARE ALBA IULIA 2030

Proiectele prioritare care constituie Agenda Strategică pentru Alba Iulia – proiecte care pot fi abordate pe termen scurt şi mediu şi care vor contribui la realizarea viziunii asupra oraşului în 2030.
Toate proiectele sunt în concordanţă cu priorităţile-cheie ale exerciţiului financiar la nivel european (perioada de programare 2014-2020), ceea ce înseamnă că toate pot fi raportate la oportunităţi concrete de finanţare din partea UE.
În cadrul documentului Agendei Strategice pentru Alba Iulia, proiectele au fost evaluate în mod critic în termeni de durată, complexitate şi investiţie. În plus, documentele conturează într-o manieră clară acţiunile prioritare preliminare care trebuie realizate pentru a asigura un start bun în implementarea acestor proiecte.
Agenda Strategică pentru Alba Iulia, bazată pe 6 axe prioritare . 


Priorităţile de dezvoltare pentru Alba Iulia 2030, conţine 14 proiecte prioritare.

Proiectul prioritar 1. Centrul Urban Alba Iulia şi clădire multifuncţională în interiorul Axa C Cetăţii Alba Carolina (importanţă naţională) 
Proiectul prioritar 2. Nod intermodal care înglobează principalele staţii de transport din Axa B Alba Iulia și spaţii publice cu funcțiuni mixte. 
Proiectul prioritar 3. Strategie integrată urban-rural pentru dezvoltare locală condusă Axa A,D,E,F de comunitate (DLCC) – crearea unui cluster agricol de inovare 
Proiectul prioritar 4. Strategie de densificare a zonelor rezidenţiale sub-utilizate Axa A 
Proiectul prioritar 5. Reabilitarea şi interconectarea spaţiilor publice deschise din oraş Axa B 
Proiectul prioritar 6. Parcul de Afaceri şi Industrial „Refractara”, pol de inovare şi zonă Axa E productivă ecologică
Proiectul prioritar 7. Proiectul complex „Centura Verde” din Alba Iulia: reîmpădurire, Axa A perdea de protecţie, integrarea şi valorificarea rezervelor de teren
Proiectul prioritar 8. Dezvoltarea unei mărci locale şi a strategiei culturale integrate a Axa C oraşului, completată de dezvoltarea serviciilor de înaltă calitate
Proiectul prioritar 9. Dezvoltarea integrată a capacităţii şi a infrastructurii de turism prin Axa C soluţii inovatoare 
Proiectul prioritar 10. Conectarea oraşului: închiderea legăturilor dezarticulate din Alba Axa B Iulia şi dezvoltarea unei reţele de rute ciclabile şi pietonale integrate
Proiectul prioritar 11. Parcul de Afaceri şi Centrul de Inovare din Alba Iulia cu hală Axa E agroalimentară şi funcţii interconectate în fosta Moară Johanna
Proiectul prioritar 12. Sală polivalentă integrată în centrul sportiv al municipiului Alba Iulia Axa C, F

Proiectul prioritar 13. Nod de transport intermodal de mărfuri Bărăbanţ Axa B 
Proiectul prioritar 14. Un sistem de pieţe sociale de cartier şi distribuţie non-poluantă Axa B

Proiect prioritar 2  Nod intermodal care înglobează principalele staţii de transport şi spaţii publice de funcțiuni mixte 

Îmbunătăţirea gradului de acccesibilitate şi mobilitate, reducerea consumului de energie, și a poluării, costurile de transport şi responsabilitatea pentru infrastructura oraşului reprezintă priorităţi esenţiale pentru autoritatea locală din Alba Iulia. O bună organizare a transportului în comun şi a traficului auto din oraş poate începe cu un nod adecvat pentru fluxurile de transport interne şi externe. Staţia de cale ferată din Alba Iulia reprezintă o poartă a oraşului, localizată strategic în partea de sud dar insuficient valorificată în prezent. Din acest motiv, proiectul propune transformarea acesteia într-un pol de transport şi servicii atractiv, funcţional, eficient şi primitor, conectat direct la „inima oraşului" – Cetatea şi integrat celorlalte mijloace de transport public şi privat prin regândirea staţiei atât din punct de vedere arhitectural, cât şi funcţional.

Practic, proiectul vizează conceperea şi crearea unui centru de transport public intermodal care să integreze transportul feroviar (companiile româneşti publice şi private de căi ferate), transportul metropolitan în comun, companiile private de transport (maşini de transport pentru aeroport, autobuze turistice pentru tururi, taxiuri) precum şi facilităţi pentru parcări de tip „park and ride", centre de închirieri biciclete şi activităţi de comerţ cu amănuntul. Centrul constituie primul pas în redezvoltarea părţii de sud a oraşului, fiind precursorul Proiectului prioritar 11. Parcul de Afaceri şi Centrul de Inovare Gateway din Alba Iulia cu hală agroalimentară şi funcţii interconectate în fosta Moară Johanna, şi al Proiectului prioritar 10. Conectarea oraşului: Închiderea legăturilor dezarticulate din Alba Iulia şi dezvoltarea unei reţele de rute ciclabile şi pietonale integrate.

Complexitatea unui astfel de proiect presupune studii aprofundate şi lucrări pregătitoare atât la nivel instituţional cât şi la nivel social, necesitând un parteneriat solid, deschis şi cooperant între partenerii publici și privaţi (autoritatea locală şi operatorii de transport menţionaţi anterior). Mai mult decât atât, acest tip de proiect, care se desfăşoară pe o perioadă îndelungată are nevoie de un Plan Director pentru a se asigura că primii paşi preliminari contribuie la realizarea viziunii pe termen lung asupra zonei şi implicit asupra oraşului. 

Proiectul prioritar 11.Parcul de Afaceri şi Centrul de Inovare „Gateway" din Alba Iulia cu hală agroalimentară şi funcţiuni inter conectate în fosta Moară Johanna

Dezvoltarea parcului de afaceri „Gateway" adiacent nodului intermodal din partea de sud a municipiului prin reconversia clădirilor nefolosite / libere / abandonate compus din:
Hala agroalimentară principală prin folosirea infrastructurii existente de patrimoniu industrial (parterul Morii Johanna şi/sau spaţiu în aer liber);
Centru de cercetare agro-alimentară şi inovare;
Servicii de asistenţă pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi programe de formare pentru dezvoltarea capacităţii în turism;
Stabilirea unor parteneriate şi desfăşurarea cursurilor de calificare şi recalificare pentru afacerile hoteliere; programe de stagiu în colaborare cu principalii actori din domeniul hotelier: hoteluri, restaurante şi baruri, agenții.

Continuitatea strategiei
Priorităţile menţionate anterior pot fi completate de proiecte suplimentare care au generat interes în rândul actorilor interesați, cum ar fi:
Proiectul prioritar 12. Sala polivalentă integrată în Centrul Sportiv al municipiului Alba Iulia
Proiectul prioritar 13. Nod de transport intermodal de mărfuri Bărăbanţ
Proiectul prioritar 14. Un sistem de „pieţe sociale de cartier" şi distribuţie non- poluantă 

 

Piața gării
Propunere de anejare pietonală a pieței gării 
Realizarea parcului gării

Restructurare urbană 
Sala polivalentă
Hub industrii creative (Moara Johanna )

Gara Alba Iulia

Autogară intermodală
Transport intraurban

Autogară intermodală
Transport extraurban

Culoar Pan European IV de transport feroviar
Dresden/Nuremberg - Prague - Vienna - Bratislava - Győr - Budapest - Arad - Alba Iulia - Bucharest - Constanța / Craiova - Sofia - Thessaloniki / Plovdiv - Istanbul.

bottom of page